Sew along Part 3 – Sewing the dress


Continuing to sew a dress!
The third step: stich the dress and sew it and sew the button.
Stich dress side seam and back parts sew together. Connect the shoulder seams, at the same time making the folds. Shoulder folds reinforced with a needle and then slowly sewed with sewing machine.


Turpinam šūt kleitu!
Trešais solis: sadiedzam kleitu un sašujam, un piešujam podziņu.
Sadiedz kleitu sānu vīlēs, un muguras detaļas sašuj kopā. Savieno plecu vīles, vienlaicīgi tās sakrokojot. Es plecu krokas nostiprināju ar adatu un tad lēnām sašuvu.
kleita / dress
kleita / dress

Stitched seams and ironed them.


Sašuj vīles un nogludina tās.
sew along / šujam kopā
sew along / šujam kopā

Processed the arm cutout with a bias tape. First, bias tape was badged as seen in the picture, during thew the first step the bias ribbon is folded so, that sewing it there is formed a pretty rim (picture is attached). The second step: when the bias tape is pinned around the arm cutout, it is put over its beginning and cut. Stitched with a sewing machine exactly along the fold line.


Apstrādā roku izgriezumu ar slīpā diega lentu. Vispirms slīpo diegu piesprauž kā redzams bildē, pirmā solī slīpā diega lenta tiek ielocīta, lai aizlokot to, veidotos smuka mala (bildē ir norādīts). Otrā solī, kad ap roku izgriezumu slīpa diega lenta piesprausta, to pārliek pār lentas sākuma un nogriež. Sašuj ar šujmašīnu precīzi pa locījuma līniju.
kleita / dress
kleita / dress
kleita / dress

When the a bias tape is sewn in this way, it can be easily bent over the edge by folding it in half. The tape is equally attached to the edge of the left and right. Now stich it or clip with needles, and sew with a sewing machine. I use a 3 mm long stroke step and was sewing 2 mm from the internal edge of bias tape.


Kad slīpā diega lenta šādi piešūta, to viegli var pārlikt pār apstrādājamo malu, pārlokot uz pusēm. Lenta ir vienādi piestiprināta no malas kreisās un labās puses. Piediedz, vai saspraud ar adatām, un sašuj ar šujmašīnu. Es izmantoju 3 mm garu dūriena soli, un šuvu 2 mm no slīpā diega iekšējās malas.

Now there is needed to handle the neckline rim. For this it is necessary to create a button hook, because it will be sewn during the process – folded and sewn between the bias and ribbon dress. The hook is fabricated as follows: take a piece of bias fabric, fold in half (left side on top), pull some 20-30 cm long thread, sewn with sewing machine along the inner edge, starting with a funnel and then 2 mm along the edge of the tape. Trim the excess fabric, leaving approximately 2 mm. In a common needle put a long thread and push the needle with its blunt edge in the funnel and push it through this tunel. Turn the piece of cloth on the right side and there forms a handsome, round loop to be used for buttonhole.
Again stiched the bias tape around the neckline. At the buttonhole opening leave some 1.5 cm long piece of fabric to the outside. When the first tape is sewn, excess tape end at first is folded in the left side, attach in pre-measured amount of hook and fold the bias tape in half, just as it was done with the armholes. The other end of the tape is simply folded to the left, and then the bias tape is flapped over the rim, which has to be treated. Slowly, slowly sew the edges with sewing machine, using the same stitch which was used for arm cuts. Buttonhole hook is additionally stitched along the edge.


Tagad nepieciešams apstrādāt kakla izgriezuma malu. Šim nolūkam nepieciešams arī izveidot pogas cilpiņu, jo tā tiks iešūta darba procesā – ielocīta un piešūta starp slīpā diega lentu un kleitu. Cilpiņu gatavo sekojoši: paņem slīpā diega auduma gabaliņu, pārloka uz pusēm (kreisā puse virspusē), izvelk aptuveni 20-30 cm garu diegu, nošuj gar iekšējo malu, sākumā kā piltuvīti un tad 2 mm gar lentas malu. Apgriež lieko audumu, atstājot aptuveni 2 mm. Parastā adatā iever garo diegu un ar trulo malu ielaiž piltuvītē un izvelk cauri tunelītim. Izgriež auduma gabalu uz labo pusi, izveidojas smuks, apaļš striķītis, ko izmantos pogcauruma veidošanai.
Atkal piediedz vai piesprauž slīpā diega lentu apkārt kakla izgriezumam. Pie pogcauruma atveres atstāj aptuveni 1,5 cm garus auduma gabaliņu uz āru. Kad lentu piešuj, vispirms lieko lentas galu ieloka kreisā pusē, piestiprina iepriekš nomērītu cilpiņas lielumu un noloka slīpā diega lentu uz pusēm, tā pat kā roku izgriezumam. Otru lentas galu, vienkārši ieloka uz kreiso pusi, un tad pārloka pār apstrādājamo malu slīpā diega lentu. Lēnām, nesteidzīgi nošuj malas ar tādu pašu dūrienu kādu izmantoja roku izgriezuma malas apstrādei. Pogcauruma cilpiņu papildus vēl sašuj, gar malu.
kleita/ dress
kleita/ dress
kleita/ dress
kleita/ dress
kleita/ dress
kleita/ dress
kleita/ dress
kleita/ dress
kleita/ dress

Then, the dress is put on inside out and on the hip line is marked the place, where will be the rubber. When the dress is put off, there is drawn a straight line, marking a place where will be sewn in the rubber. But it will be the last step.


Tad, kleitu uzvelk mugurā ar kreiso pusi, gurnu līnijas augstumā atzīmē vietu, kur būs gumija. Kad kleita novilkta , novelk taisnu līniju, tur tiks iešūta gumija. Bet tas būs pēdējais solis.
kleita / dress
kleita / dress
Now treating the rim of dress. I suppose that my method is unprofessional, but it seems to me quite easy. From the lower edge I mark 3 cm wide seam part – this will be the width of sewn bottom of the dress. Then I mark another 1 cm of the seam, and then one more 1 cm for the seam, which will be for the dress. Cut along the line you see in the picture. Now I have an internal seam detail. Turn it to the right, and from the inside (left side) of the dress I fasten it along the seam lines. Sew it together with sewing machine. Then iron the lower seam part and the sewn detail towards the inner side of dress. As a result, dress on the left hand side will have a pretty rim, with the right fabric side. There is no need to worry about the disintegrations of the edge or special treatment of the edge with an overlock.
When the edge is folded and ironed, it is fastened to the left side and sewn from the right side along the bottom edge of the dress. As the scale is used the right halve of the foot of sewing machine. Thus I sew 4 seams around the dress. The rim of the dress is ready!


Tagad apstrādā kleitas malu. Pieņemu mana metode ir neprofesionāla, bet tas man liekas visai vienkārši. No apakšējās malas vīles daļas atzīmēju 3 cm – tik plata būs nošūtā kleitas apakša. Pēc tam piezīmēju vēl 1 cm vīles daļu, un tad vēl vienu 1 cm vīles daļu, kas būs kleitai. Nogriežu pa bildē redzamo līniju. Tagad man ir iekšējās vīles detaļa. Izgriežu to uz labo pusi, un no kleitas iekšpuses (kreisās) piespraužu pa vīles līnijām. Sašuju ar šujmašīnu. Tad nogludinu apakšējo vīles tiesu, un arī sašūto detaļu uz kleitas iekšmalu. Rezultātā, kleitai no kreisās puses būs glīta mala, ar pareizo auduma pusi. Nav jāsatraucas par malas iršanu, vai īpašu malas apstrādi ar overloku.
Kad mala ir pielocīta un piegludināta pie kreisās puses to sasprauž un no labās puses es šuju gar kleitas apakšējo malu. Kā mērogu izmantoju pēdiņas labo pusīti. Šādi es nošuju uz apli 4 vīles. Kleitas mala ir gatava!
kleita / dress
kleita / dress
kleita / dress
kleita / dress
kleita / dress
kleita / dress
kleita / dress
kleita / dress
kleita / dress

Now sewing the rubber. It needs to be as long, as wide is your waist, rubber will be reduced for the width of seam. This is enough to hold the dress and to form a good-looking tightening. Connect the rubber and stitch it by using a zig-zag stitch. Then put it on the dress, up to the line where it has to be stiched. Then stretch the rubber band up to the width of the dress, and fasten it on each side seam. Thus the rubber is distributed equally on both sides of dresses. The next step – I set 2,5 mm long and 3 mm high zig zag stitch. While sewing the rubber I strech it. It is important to stretch it with the left hand behind the sewing machines and with the right hand before the stroke. If you will sew carefully and slowly, you will get a straight line. Elastic is sewn into the dresses and the waist is tightened.


Tagad piešuj gumiju. Tā ir nepieciešama tik gara, cik plats ir jūsu viduklis, gumija tiks saīsināta uz vīles tiesu, tas ir pietiekami, lai tā turētos un veidotos glīts savilkums. Savieno un sašuj gumiju izmantojot zig-zag dūrienu. Tad uzvelk to kleitai, līdz līnijai, kur tā jāpiešuj. Tad izstiepj gumiju tik platu, cik plata ir kleita, un piesprauž to pie katras sānu vīles. Šādi gumija ir sadalīta vienlīdzīgi abām kleitas pusēm. Nākamais solis, zig zag dūrienu atzīmēju 2,5 mm garu un 3 mm augstu. Šujot gumiju izstiepju, svarīgi, ka ar kreiso roku gumija tiek stiepta aiz šujmašīnas un ar labo roku pirms dūriena, ja šūsiet nesteidzīgi, sanāks taisni. Gumija ir iešūta un kleitas viduklis ir savilkts.
kleita / dress

You just sew on the button and the Vintage button dress is ready.


Atliek tikai piešūt pogu un Vintage button dress ir gatava.
Vintage button dress
Vintage button dress
Vintage button dress
Vintage button dress

The last job is: photo session! Need to figure something beautiful!
P.S. I do hope that somebody after this model will get a fine Vintage Button dress and would like to join the Flickr album!


Pēdējais darbiņš ir kleitas fotosesija! Jāizdomā kaut kas skaists!
P.S. Ļoti ceru, ka pēc dotā parauga kādai izdosies tikt pie Vintage Button dress un labprāt pievienosies Flickr albumam!

Tagged , , , , , ,

2 thoughts on “Sew along Part 3 – Sewing the dress

  1. Gribu redzēt fotosesiju!

  2. un tad varbūt šūsi?:))))

Leave a Reply

Your email address will not be published.