Sew along Part 2 – Cutting of the fabric by the pattern


Good evening or good morning! I had a delay, but I hope you will forgive me, because I was preparing a birthday cake for my daughter who had a birthday party in coming day… and then came morning and I had to wait for the guests:)!
But yesterday I managed to accomplish what was planned, and will give you some time for lazying and maybe some time for doing something to make the new dresses!
So I got some time to cut parts of the dress fabric and to make bias tape.
Before I started cutting, I examined the fabric pattern: it turns out my fabric pattern is as if reaching upwards – the leaves are going upwards. Thus I cut the fabric according to this principle.


Labvakar vai Labrīt! Man sanāk kavēšanās, bet ceru jūs man piedosiet, jo es gatavoju meitai dzimšanas dienas torti priekš ballītes, tad pienāca rīts…un bija jāsagaida ciemiņi:)!
Bet vakar pa dienu es paguvu paveikt to, kas ieplānots, un došu jums laiku ar paslinkot un varbūt arī nedaudz ko izdarīt jaunās kleitas labā!
Sanāca man piegriezt kleitai detaļas no auduma un uztaisīt slīpā diega lenti.
Pirms es sāku piegriešanu, izpētīju auduma rakstu: izrādās manam auduma raksts ir tā kā uz augšu ejošs – lapas sniedzas augšup. Tā nu pēc šāda principa piegriezu audumu.
Audums/ Fabric

First of all, I had to iron, and folded in half lengthwise with such a distance as to leave a space for pattern with the side seams.


Vispirms es to izgludināju, un pārlocīju gareniski uz pusēm ar tik lielu attālumu, lai būtu vieta piegrieztnei ar vīles tiesu no sāniem.
gludeklis / iron
gludeklis / iron

First of all, I decided to cut the front patterns. Carefully clipped the central part of the pattern to the folded edge of fabric – thus I will get one whole front part.


Vispirms izlēmu piegriezt priekšpuses piegrieztni. Rūpīgi piespraudu piegrieztnes centrālo daļu pie auduma nolocītās malas – sanāks viena vesela priekšpuses daļa.
audums/ fabric

Afterwards clipped whole patterns along the edges, and began to circle the lines with crayons, closely pressing to the paper.


Pēc tam visu piegrieztni pa malām saspraudu, un sāku apvilkt līnijas ar krītiņu, cieši pieturoties pie papīra.
piegrieztne / pattern
piegrieztne / pattern

I folded the bottom edge of the dress pattern by 1.5 cm: it is necessary for sewing of the hem to a straight silhouette.


Kleitas apakšas malu piegrieztnei aizlocīju par 1,5 cm: tas nepieciešams priekš apakšmalas šūšanas, lai ir taisns siluets.
piegrieztne / pattern

For the shoulder line I drew a seam – 1 cm wide, for side seams also 1 cm. For the bottom seam was not drawn, I remarked it to the existing edge for 1 cm. The neck line and sleeve line should not have seams – these will be treated with bias tape .


Vīles tiesu es uzzīmēju plecu līnijai 1 cm, un sānu vīlēm 1 cm. Apakšā vīles tiesu nezīmēju klāt, bet gan jau esošai malai to piezīmēju par 1 cm. Kakla līnijai un piedurkņu līnijai vīles tiesu nevajag, jo tās tiks apstrādātas ar slīpā diega lenti.
piegrieztne / patternhttp://codex.wordpress.org/Excerpt
Sānu vīle / Side stich

In order to have the seams visible from the other side as well, I clipped the needles along the pattern lines, and then with a free hand drawed the lines on the other side.


Lai līnijas būtu redzamas arī uz otrās puses, es saspraudu pa piegrieztnes līnijām adatas, un pēc tam brīvi ar roku no otras pārnesu līnijas.
piegrieztnes līnija / pattern line
piegrieztnes līnija / pattern line

Then I cut the back, the bottom. As a whole, just like the front part. Seam was marked per 1.5 cm in the top part, these will be connected with two more back parts. The side seam is 1 cm wide. For the bottom of the dress, just like for the front part, I marked 1 cm wide seam.


Tad piegriezu mugurpusi, apakšējo piegrieztni. Vienu veselu, kā priekšpuses daļu. Vīles tiesu 1,5 cm taisīju augšdaļā, kas tiks savienotas ar vēl divām muguras detaļām. Sānos vīle ir 1 cm plata. Kleitas apakšējai vīlei, tā pat kā priekšpusei, iezīmēju 1 cm platu vīli.
Mugurpuse / Backside

Then I cut two small dorsal parts. For the central edge created a 2 cm wide seam, for shoulder line – 1 cm, for lateral line – 1 cm and for the lower edge 1.5 cm wide seam. In the same way, just in mirror view I cut the other parts.


Piegriezu divas mazās muguras detaļas. Centrālai malai uztaisīju 2cm platu vīli, plecu līnijai 1 cm, sānu līnijai 1 cm, un apakšējai malai 1,5 cm platu vīles tiesu. Tā pat, tikai spoguļattēlā, piegriezu otru detaļu.
Mugurpuse / Backside
Mugurpuse / Backside
Mugurpuse / Backside

Edges of the pattern I treated with a fine zig-zag. If you have overlock, it’s great to treat rims with it. For the front component I treated shoulder seams and side seams. For the back side, larger component, I treated side seams and the top edge, where the smaller back details for snapping will be sewn. For the smaller parts I treated shoulder seams and bottom edge, which will be connected to the large back detail. Remaining edges I left untreated because they will be sheathed in another technique.


Piegrieztnēm malas apstrādāju ar smalku zig-zag. Ja ir overloks, lieliski ar to apmest malas. Priekšpuses detaļai apdiedzu plecu vīles un sānu vīles. Muguras pusei apdiedzu lielai detaļai sānu vīles un augšējo malu, pie kuras piešūs mazās muguras detaļas, kuras veidos aizdari. Mazām detaļām apdiedzu plecu vīles un apakšējo malu, kas tiks savienota ar lielo muguras detaļu. Pārējās malas atstāj neapstrādātas, jo tās tiks apšūtas citā tehnikā.
zig- zag

Then I ironed and stitched the central edges of small parts. First the first half of the seam was folded: it is 2 cm wide. It was ironed and folded once more and stitched with the normal stitch, 3 mm step. It should be sewn 1 – 2 mm from the inside edge of the fold.


Tad nogludina un nošuj mazo muguras detaļu centrālās malas. Vispirms noloka pusi no vīles tiesas, kas ir 2 cm plata, nogludina, un noloka vēlreiz, un nošuj ar parasto dūrienu 3 mm garu soli. Jāšuj kādu 1- 2 mm no locījuma iekšmalas.
piegrieztne
piegrieztne
Piegrieztne / Pattern

The last task was to make the oblique thread seam, and for this I will post a good assistance from Colette Patterns and videos from Youtube.com, which demonstrates how, without an automatic tape clip, it can be done just with a needle and an iron. In the video it is much easier to understand what needs to be done and it would not be easy to show this in pictures. Tape was made according to these principles.


Pēdējais uzdevums uztaisīt slīpā diega vīli, un šim nolūkam es ievietošu kādu labu palīgu no Colette patterns un video no Youtube.com, kur nodemonstrēts, kā bez lentas automātiskā nogludinātāja, var to pašu izdarīt, iztiekot tikai ar adatu un gludekli. Video ir daudz vieglāk saprast, kas ir darāms, kas nebūtu tik vienkārši, pētot bildes. Lentu taisīju pēc šiem pašiem principiem.

The next work: stitching the dress!


Nākamais darbs būs kleitas sašūšana!

Tagged , , ,

2 thoughts on “Sew along Part 2 – Cutting of the fabric by the pattern

  1. Esi varenlabi pastrādājusi, gribas redzēt rezultātu no šī auduma. Man ar vēl krājumos ir tieši tāds pats audums, būs ar kas jauks jāuzdarina. Šobrīd gan stradāju vēl pie sava parāda- peldkostīma.

  2. Paldies! Ja ir komentāri saki droši, tas būtu vērtīgi. Es šuju pēc intuīcijas, skolota neesmu šajā jomā:)

Leave a Reply

Your email address will not be published.