Sew along Part 1 – Pattern


Today I drew a basic pattern. It is non-classical basic pattern for women’s cloth, but I took the idea from the 50s book, where is the Pattern, without the chest and waist line. Thus – a free-falling shoulder dress silhouette with a slight modeling changes – increasing the neck cut and tightening the shoulders in a folded line.
You take the measuring yourself – neck circumference, chest girth line, length from shoulder to halfknee.
Patterns of samples I drew on a dark mark paper, but a role model I drew with a free hand on a white A4 paper sheet: as I will demonstrate to you.


Šodien es uzzīmēju pamatpiegrieztni, kas nav klasiskā sievietes pamatpiegrieztne, bet ideju ņēmu no 50.gadu grāmatas, kur ir piegrieztne, bez krūšu līnijas iešuves un vidukļa iešuves. Tātad brīvs plecapģērba siluets ar nelielām modelēšanas izmaiņām – palielinot kakla izgriezumu un savelkot plecus krokotā līnijā.
Jums jāveic sev mēri – kakla apkārtmērs, krūšu līnijas apkārtmērs, garums no pleca līdz puscelim.
Piegrieztnes paraugu zīmēju uz tumšā papīra, bet uzskates paraugu brīvā rokā uzzīmēju uz baltas A4 formāta lapas, ko arī jums demonstrēšu.
piegrieztne / pattern

Pattern of the backside:
1. Drawing a vertical line from the point A to the point H. I determined the length of the line by measuring from the shoulder line to the halfknee (as a result the dress will be shorter).


Mugurpuses piegrieztne:
1. No punkta A novelk vertikālu līniju līdz punktam H. Līnijas garumu noteicu nomērot no plecu līnijas līdz puscelim (rezultātā kleita būs īsāka).
piegrieztne / pattern

2. A horizontal line from the point H to the right side, point H1 – this will be a sub-line for the pattern.


2. No punkta H uz labo pusi novelk horizontālu līniju H1, kas būs piegrieztnes apakšlīnija.
piegrieztne / pattern

3. Note the waist line, 1/4 of your body, for example, if the height is 160 cm, then 40 cm from the A line should be marked line T.


3. Atzīmē vidukļa līniju, 1/4 no jūsu auguma, piemēram, ja augums ir 160cm, tad no A līnijas 40 cm attālumā jāatzīmē T līnija.
piegrieztne / pattern

4. Drawing a horizontal line from the point T to the point T1.


4. Novelk horizontālu līniju no punkta T līdz punktam T1.
piegrieztne / pattern

5. In the pattern is marked a bust line, 22 cm from the point A to the point G: this is half of the waist-length plus 2 cm. From the point G we are drawing a horizontal line to a point K1.


5. Piegrieztnē atliek krūšu līniju 22 cm, no punkta A līdz punktam G: tā ir puse no vidukļa garuma plus 2 cm. No punkta G novelk horizontālu līniju līdz punktam K1.
piegrieztne / pattern

6. There is marked the breast line width from the point G to the point K. We calculate half of the chest circumference and then divided it by two. 4 cm are added to the result – to have a free-falling dress. For example, if the chest circumference is 90 cm (if we take the benchmark of the past 90-60-90), then the result will be 26.5 cm.


6. Atzīmē krūšu līnijas platumu no punkta G līdz punktam K, izrēķina pusi no krūšu apkārtmēra un tad dala to vēl uz pusēm, rezultātam pieskaita 4 cm brīvam kritumam. Piemēram, ja krūšu apkārtmērs ir 90 cm (ņemsim agrāko laiku etalonu 90-60-90), tad rezultāts būs 26,5 cm.
piegrieztne / pattern

7. From the point K there is drawn a vertical line to waist line.


7. Novelk no punkta K vertikālu līniju līdz vidukļa līnijai.
piegrieztne / pattern

8. From the vertical line of the K point on the waist line to the right is measured and marked 2 cm: this is the lateral line. It should be as long as the line from the point G to H.


8. No K punkta vertikālās līnijas uz vidukļa līnijas atliek pa labi 2 cm, tā ir sānu līnija, un tai jābūt tikpat garai kā līnijai no punkta G līdz H.
piegrieztne / pattern

9. From the point K, through a deferred point 2 cm there is drawn a vertical – oblique line up to the bottom line of pattern. From point K to the left is marked a point C – this is marking for the sleeve-line. Half of the chest circumference is divided by 8 and then added 1 cm, f.e. 45 / 8 +1 = 6.6 cm.


9. No punkta K, caur atliktā 2 cm punkta novelk vertikāli slīpu līniju, līdz piegrieztnes apakšējai līnijai. No punkta K uz kreiso pusi atliek punktu C, piedurkņu līnijas atzīmēšanai. Pusi krūšu līnijas apkārtmēru dala ar 8 un pieskaita 1 cm, piemēram, 45/8+1= 6,6 cm.
piegrieztne / pattern

10. From the point C is drawn a vertical line upwards to the horizontal line of point A (it is drawn either at the beginning or now, when the point C is marked). On the horizontal line is marked point P on a horizontal line A: this is the neck line. The distance from the point A to P is calculated by dividing the neck circumference in half, and then this half is divided by three and added 0.5 cm. For example, neck circumference is 38cm, 19 / 3 + 0.5 = 6.8 cm.


10. No punkta C novelk vertikālu līniju uz augšu līdz A punkta horizontālai līnijai (to novelk vai nu uzreiz, vai tagad, kad tiek atzīmēts punkts C). Atzīmē punktu P uz A horizontālās līnijas, kas ir kakla līnijai. Attālumu no punkta A līdz P nosaka, dala kakla apkārtmēru uz pusēm, un tad to pusi dala ar trīs un pieskaita 0,5 cm. Piemēram, kakla apkārtmērs ir 38 cm, 19/3+0,5= 6,8 cm.
piegrieztne / pattern

11. 1.5 cm upwards from the point P is marked another point and both are connected with half an oval line.


11. No punkta P 1.5 cm uz augšu atzīmē citu punktu un tos savā starpā savieno ar pusovālu līniju.
piegrieztne / pattern

12. You see how there is marked a line for the neck, shoulders and arm cut. A line is intersecting with the vertical line C – at this junction at the corner in 1 cm distance is marked next point. The shoulder line is drawn from the neckline 1.5 cm point mark, through this last 1 cm point and over the vertical line of C point with a 1 cm distance from it. I hope that this is clearly visible in the picture. And now is drawn the curved line for hand cut-out: at the point where is crossing point C and the horizontal line of point G, at the corner is marked 2.5 cm point. And now from the shoulder line along the vertical line of point C is drawn an oval curve through the 2.5 cm point up to the point K (see the example in the second picture).


12. Jūs redzat kā ir iezīmēta kakla līnija, plecu līnija un roku izgriezums. Uz A līnijas krustojas C vertikālā līnija, šajā krustojuma vietā, pretī stūrim 1 cm attālumā atzīmē nākamo punktu. Plecu līniju velk no kakla izgriezuma 1,5 cm punkta atzīmes, cauri šim pēdējam 1 cm atzīmes punktam, pāri C punkta vertikālai līnijai ar 1 cm attālumu no tās. Ceru, ka bildē tas ir saprotami redzams. Un tagad roku izgriezuma liektā līnija: C punkta un G punkta horizontālās līnijas krustojuma vietā pretī stūrim atzīmē 2.5 cm punktu. Un tagad no plecu līnijas punkta gar C vertikālo līniju velk ovālu loku cauri 2,5 cm punktam līdz K punktam (Piemēru skatieties otrā bildē).
piegrieztne / pattern
piegrieztne / pattern

13. Now the modelling of the neckline: 2.5 cm down from the vertical line of point A is marked one note and 4 cm from the 1.5 cm point is marked the second mark. Both these marks are connected with a semi-circle. There is deepened the back side of the neck, and the shoulder line is made more narrow – later it will be constricted.


13. Tagad kakla izgriezuma modelēšana: No A punkta vertikālās līnijas 2,5 cm uz leju atzīmē vienu punktu un no 1,5 cm punkta 4 cm attālumā atzīmē otru punktu. Šo pirmo 2,5 cm punktu un otro 4 cm punktu savieno ar pusloku. Ir padziļināts muguras puses kakla izgriezums, un sašaurināta plecu līnija, kura vēlāk tiks savilkta.
piegrieztne / pattern
piegrieztne / pattern

14. Back side has three parts, when they are cut from the fabric, so we divide the top part of the pattern horizontally in two parts. The distance from the point A to point G is divided by 3, and the obtained figure is noted upwards from the point G and drawn a horizontal line to the right from it. Thus we have divided the pattern.


14. Mugurpusē ir trīs detaļas, kad tās tiek piegrieztas no auduma, tāpēc mums piegrieztne augšdaļā jāsadala horizontāli uz pusēm. Attālumu no A punkta līdz G punktam dala ar 3, un atzīmē iegūto skaitli no punkta G uz augšu un novelk no tā horizontālu līniju pa labi. Tā esam sadalījuši piegrieztni.
piegrieztne / pattern

Front side Pattern:
1. Draw identically, now to the left from the vertical line AH. Changes will follow, when the neck and hand clipping will be drawn.
2. In the neckline on horizontal line A is marked a point P – this is done at the same width as in the backside, 2 cm upwards from P is marked a point. From the point A downwards (the same distance as from A to P) is made the next mark. The 2 cm point in a semi-circle is connected to the point downwards from A (see the image).
Drawing the shoulder line: there is made a marking 2.5 cm down along the vertical line of C from the horizontal line of point A. From the 2 cm marking of neckline there is drawn the shoulder line through the 2.5 cm point across the vertical line of C point, 0.5 cm to the outside.
Drawing the hand clipping: in 1.5 cm distance from the intersection of G horizontal lines and C vertical line is made a marking. The vertical line with two markings is divided in three equal parts from the 2.5 cm marking of shoulder line till the C point. These two markings show how to draw the hand clipping by drawing a line from the 0.5 cm marking of shoulder line through 1.5 cm marking to the point K.
Modeling neck: from the 2 cm shoulder marking towards the 0.5 cm marking there is marked 4 cm long distance. From this last marking is drawn a neck line, which strikes the same depth of the neckline.


Priekšpuses piegrieztne:
1. Zīmē identiski, tikai uz kreiso pusi no novilktās vertikālās līnijas AH. Izmaiņas sekos, zīmējot kakla izgriezumu un rokas izgriezumu.
2. Kakla izgriezumā uz A horizontālās līnijas atzīmē punktu P, tādā pašā platumā, kā mugurpusei, no P uz augšu atzīmē 2 cm. No punkta A uz leju atzīmē identisku platumu, kā no punkta A uz punktu P. Un savieno 2 cm punktu puslokā ar A punkta atzīmi uz leju (sk. att.).
Zīmē plecu līniju: No A punkta horizontālās līnijas pa C punkta vertikālo līniju uz leju atzīmē 2,5 cm. No kakla līnijas 2 cm punkta velk plecu līniju caur 2.5 cm punktu pāri C punkta vertikālai līnijai 0,5 cm uz āru.
Zīmē roku izgriezumu: uz G horizontālās līnijas un C punkta krustpunkta pretī atzīmē 1,5 cm attālumu. No plecu līnijas atzīmētā 2,5 cm punkta līdz C punktam vertikālo līniju sadala 3 daļās, kas ir kā norāde kā zīmē rokas izgriezumu,velkot līniju no plecu līnijas 0,5 cm punkta cauri 1,5 cm punktam līdz K punktam.
Modelējam kakla izgriezumu: no plecu punkta 2 cm uz plecu līnijas 0,5 cm punkta pusi atzīmē 4 cm garu attālumu. No šīs atzīmes iezīmē kakla izgriezuma līniju, kas atduras pret to pašu kakla izgriezuma vidu.
piegrieztne / pattern

5. Front side patterns are ready.

Now we can use the transparent pattern paper and transfer the patterns, or cut the original ones. Now you have the pattern to be used for cutting the fabroc for the dress.


5. Priekšpuses piegrieztne ir gatava.

Tagad varam izmantot caurspīdīgo piegrieztnes papīru un pārzīmēt piegrieztni, vai griezt to pašu. Tagad jums ir piegrieztne, ko izmantosim, lai piegrieztu kleitu no auduma.
piegrieztne / pattern
piegrieztne / pattern

To be continued on Friday, June 17. Please note that I put the articles late at night according to Latvian time.
I would like to add that you may join at any time. If you would like to boast a bit with your result – definitely write to me, I will invite you to Flickr album Vintage button dress


Turpinājums sekos piektdien 17.jūnijā. Ņemiet vērā, ka ievietoju rakstus vēlu vakarā pēc Latvijas laika.
Vēlos arī papildināt, ka pievienoties var jebkurā brīdi, ja ir vēlme vēlāk palielīties ar rezultātu droši rakstiet man, uzaicināšu Flickr albumā Vintage Button dress

Tagged , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.